AIMEX

AIMEX AB


BYGGNADSVÅRD

  • Konsulttjänster om inomhusmiljö, fukt, mögel, kemiska ämnen,


  • Sakkunnig vid tvister


  • Utbildningar & föreläsningar


  • Miljö & klimatfrågor  • Medlem i Swesiaq (International Society of Indoor Air and Quality)


  • Medlem i FIBOR (Auktoriserad företag inom Byggnadsvård)

Kontakt;

info@aimex.se

 
 
 
 


MÖGELSVAMPAR  i  BYGGNADER


Mikroorganismer, mögelsvampar, bakterier, alger m fl. har funnits på jorden långt innan människorna kom och vi skräms över att de finns i vår miljö, i våra bostäder, skolor och arbetsplatser. Kunskapen om mikroorganismerna och deras betydelse är ganska bristfällig. Vi strävar efter ett mögelfritt, bakteriefritt, giftfritt kretsloppssamhälle, men vi måste ha kunskap om hur vi ska samexistera och leva i samklang med andra organismer här på jorden.


Mögel har blivit ett gissel i våra fastigheter både i nyproduktion och i förvaltningsskedet.

Mikroorganismer finns i tusentals olika arter i alla miljöer och förökar sig genom att sprida sina sporer via luften. De förekommer i och på byggnadsmaterial beroende på hur materialen hanteras i byggskedet och under brukartiden. För att göra en relevant bedömning av vilka organismer som växer på materialet är det ytterst viktigt att känna till miljöförhållandena främst fukten i konstruktionen. Med hjälp av en fuktmätare kan fukten i materialet mätas och med ett ljusmikroskop med lämplig förstoring (500-1000 gånger) kan de flesta mikroorganismer identifieras morfologiskt direkt från materialet.

1.Ytligt växande mögelsvampar

Mögelsvampar som har ett välutvecklat mycel, oftast färgade och med riklig sporproduktion, växer ytligt på alla byggnadsmaterial, skadar oftast inte materialet, vissa alstrar kraftig lukt, flera är giftiga och bildar olika mykotoxiner (mögelgifter)

Miljökrav: Relativ fuktighet (RH) >70-80%,

  Fuktkvot (Fk) > 16-17%,

  Temp. >- 4oC–ca 40o


2.Missfärgande blånadssvampar

Missfärgande blånadssvampar har ett välutvecklat mörkpigmenterat mycel, oftast liten sporproduktion, växer på cellulosahaltigt material t ex trä, träfiberskivor, mm, vissa är luktalstrande, oftast ett förstadium till rötangrepp, vedförstörande (blånad)

Miljökrav: RH>85%,

   Fk > 20%

   Temp. > -5oC – ca 40oC


3.Aktinomyceter (”jordbakterier”)

Aktinomyceter är svampliknande ”jordbakterier” med mycel och riklig sporproduktion, de är kraftiga luktalstrare, kan växa inne i byggnadsmaterial som t ex. plastfolie, korksmulepapp, mineralull, betong m m.

Övriga bakterier (stavar och kocker) förekommer i golvbrunnar, avlopp, sandfyllning, mineralull m fl. och är ofta luktalstrare

Miljökrav: RH> 80%,

  Fk > 20% 

  Temp ±0oC- ca 40oC


4.Jästsvampar.

Jästsvampar bildar inget äkta mycel utan förökar sig genom ”knoppning”, växer oftast ytligt i våtutrymmen och på fasader, vissa är luktalstrare, har liten sporproduktion

Miljökrav: RH>80%,

  Temp.> ±0oC- ca 40oC


5.Alger och Lavar

Alger är en grupp organismer av mycket varierande storlek. De små encelliga grönalger och blågröna alger kan växa i våtutrymmen, på sten- och trädetaljer på fasader

Lavar är en dubbelorganism som består av en svampdel och en algkomponent. Lavar växer t ex. i puts på fasader.

Miljökrav: RH>80%,

Temp> ±0oC-ca 60oC


6.Rötsvampar

Rötsvampar orsakar vit- eller brunröta i trä, bryter ner vedens cellulosa och hemicellulosa, försämrar hållfastheten. Den värsta förstöraren i byggnader är Serpula lacrymans (Äkta Hussvamp) som kan ”äta” upp ett hus på kort tid. Hussvampen har ett snabbväxande mycel, har stor sporproduktion och ett sinnrikt system med kärlsträngar för att sin vattenförsörjning.

Miljökrav: Fk > 28%,

  Temp > 0oC – 25oC


Mikroorganismernas miljö och näringskrav.

De flesta mögel och blånadssvampar har ganska små krav på näring. De lever på lättlösliga ämnen som utsöndras eller finns i och på materialytan (vattenlösliga sockerarter, vanlig smuts mm) medan andra kan vara strikt krävande av cellulosa (t ex. Stachybotrys chartarum, m fl.)

När det gäller vatten (fukt) får mögelsvampar tillräcklig med vatten av luftens fuktighet (relativ fuktighet) och de är inte alltid beroende av materialets fuktkvot. Mögelsvampar växer inom ett stort pH intervall (surhetsgrad), från pH 2 till pH 10, men de föredrar lite lagom sur miljö ca pH 5-6. Betong t.ex är alkaliskt och har pH >12.

Temperaturen för mögelsvampar är inte någon begränsning i byggnader eftersom de kan växa från -4 oC upp till +55 oC. Svampsporer som finns överallt är mycket värmetåliga och kan klara temperaturer upp till 70 oC, de tål uttorkning under lång tid och är motståndskraftiga mot kemiska bekämpningsmedel så det är inte lönt att försöka ”slå ihjäl” dem. Fungicider (svampbekämpningsmedel) är dessutom oftast selektiva dvs. hindrar någon/några arter men kan i gengäld gynna andra organismer och kräver hantering med stor försiktighet och kunskap om hur de fungerar.

Med direktmikroskopering på materialytan kan man avgöra vilken/vilka organismer som finns på ytan och avgöra vilken åtgärd som är lämplig samt att kontrollera att åtgärden har haft en fullgod effekt.

Det händer att man tar till ”sprutning” och ”foggning” mot mögel alldeles för okontrollerat och för dyra pengar utan hänsyn till gällande lagar som Miljöbalken (försiktighetsprincipen) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.


Om byggnadsmaterialen hanteras, förvaras och brukas torrt, under de kritiska fuktvärdena som nämnts så har mikroorganismerna ingen möjlighet att växa. Vatten/Fukt är den enda begränsande faktorn för att inte få tillväxt av mögel och andra mikroorganismer.


Aime Must

Mikrobiolog/Byggnadsmykolog

Miljökonsult EARA

(Environmental Audit Registration Association)

 

Mer att läsa:

Världshälsoorganisationen (WHO) www.euro.who.int 

Socialstyrelsen (SOSFS 1999:21) www.socialstyrelsen.se


©2015/aimex ab. Alla rättigheter förbehålls